Biennale Malarstwa Bielska Jesień

kontakt

Galeria Bielska BWA

ul. 3 Maja 11
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 812 58 61
fax +48 33 812 41 19
e-mail: info@galeriabielska.pl
www.galeriabielska.pl
Dyrektor - Agata Smalcerz


Kurator Biennale Malarstwa "Bielska Jesień 2013" - Grażyna Cybulska

e-mail: bielskajesień@galeriabielska.pl
www.bj.galeriabielska.pl
tel. 509 404 123


 

CHARAKTER KONKURSU

Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” jest ogólnopolskim, cyklicznym konkursem malarstwa

współczesnego przeznaczonym dla artystów polskich mieszkających w kraju i za granicą, bez ograniczeń wiekowych.

„Bielska Jesień” od początku ma formułę otwartą, nie narzuca tematu, problemu, techniki, formatu;  jedynym kryterium doboru prac jest ich poziom artystyczny – oryginalność w formie i treści.

Od 2013 roku w konkursie mogą uczestniczyć wszyscy artyści zajmujący się malarstwem; we wcześniejszych 40 edycjach, mogli brać udział jedynie dyplomanci wyższych uczelni plastycznych oraz absolwenci kierunków artystycznych szkół wyższych.

Oceny nadesłanych dzieł dokonuje, powoływane na nowo za każdym razem, jury składające się z uznanych artystów, krytyków i historyków sztuki. Do wystawy pokonkursowej wybierane są najlepsze obrazy. Ich prezentacja na wystawie stwarza doskonałą okazję do syntetycznego spojrzenia na kondycję polskiego malarstwa.

Od wielu lat konkurs posiada patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najważniejsza nagroda – Grand Prix – fundowana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, II nagrodę przyznaje Marszałek Województwa Śląskiego, III – Prezydent Miasta Bielska-Białej.

Dla przykładu wysokość nagród w 2011 roku wynosiła kolejno: 20, 10 i 5 tys. zł.

Oprócz głównych nagród jury przyznaje wyróżnienia regulaminowe, które są fundowane  przez lokalne firmy. Nagrody pozaregulaminowe, w postaci promocji na własnych łamach, przyznają redakcje pism o sztuce oraz portali z dziedziny kultury. Wystawie towarzyszy obszerny katalog, sesja na temat malarstwa, wykłady oraz warsztaty artystyczne.

 

HISTORIA „BIELSKIEJ JESIENI”

„Bielska Jesień” ma ponad pięćdziesięcioletnią tradycję. Pierwszy – wówczas jeszcze – „Przegląd malarstwa, grafiki i rzeźby o charakterze ogólnopolskim” odbył się w Bielsku-Białej w 1962 roku. W   następnym roku zmieniła się nazwa przeglądu  na „Ogólnopolską Wystawę Współczesnej Plastyki Bielsko-Biała”, a od  trzeciej do szóstej edycji na Ogólnopolską Wystawę Malarstwa i Grafiki Bielsko-Biała. W 1968 roku konkurs zmienia charakter z interdyscyplinarnego na malarski, przyjmując nazwę Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa „Bielska Jesień”, która jest w użyciu do 1994 roku. Kolejna zmiana nazwy na Ogólnopolski Konkurs Malarstwa „Bielska Jesień” przypada na lata 1995–2003. Obowiązujące do dziś Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” wzięło swój początek w 2005 roku; jest opatrzone numerem porządkowym (pisanym do 2001 roku  liczbami rzymskimi, w następnych latach cyframi arabskimi) oraz liczbą oznaczającą rok kalendarzowy danej edycji, np. 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013”.

W pierwszych latach organizatorem „Bielskiej Jesieni” był Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział Bielsko-Biała, w latach 1970–1974 współpracujący z filią Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach. Od 1975 roku główny ciężar organizacji wzięło na siebie, powołane wraz z utworzeniem województwa, bielskie Biuro Wystaw Artystycznych, które w 1994 roku, po przejęciu instytucji przez samorząd miasta Bielska-Białej, zmieniło nazwę na Galeria Bielska BWA.

Od początku wystawy pokonkursowe odbywały się w tym samym miejscu: zbudowanym w 1960 roku, z inicjatywy miejscowego środowiska plastycznego, Pawilonie Wystawowym – parterowym budynku, przeznaczonym wyłącznie do prezentacji sztuki. W 1989 roku pawilon został rozbudowany i powiększony m.in. o dużą salę wystawową znajdującą się na górnym piętrze. Od tego czasu przestrzeń wystawiennicza – razem z holem i kawiarnią, często wykorzystywaną do ekspozycji „Bielskiej Jesieni”, liczy ponad 500 metrów kwadratowych.

Pierwsze dwie prezentacje - 1962, 1963 (w 1964 wystawa nie odbyła się) miały charakter przeglądów bez wyłaniania laureatów, od 1965 roku „Bielska Jesień” przyjmuje formułę konkursu, który jest organizowany corocznie do 1995 roku (z wyjątkiem 1982, kiedy wystawa nie odbyła się).  Od 1995 roku „Bielska Jesień” odbywa się w cyklu dwuletnim.

Główną nagrodą – do 1997 roku – był Złoty Medal i nagroda Ministra Kultury i Sztuki, drugie i trzecie miejsce honorowane były odpowiednio: srebrnym i brązowym medalem.

W latach 1977– 1981, oprócz zasadniczych nagród,  fundowana była także nagroda specjalna Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej „Srebrna Paleta”, przyznawana za szczególne osiągnięcia. Od 2001 do 2005 roku głównej nagrodzie towarzyszyły wykonane w brązie statuetki.

Grand Prix – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawana jest od 1999 roku.

Od 2007 roku, kiedy to zasadniczo wzrosła wartość finansowa pierwszej nagrody, obraz nagrdzony  Grand Prix przechodzi nieodpłatnie na własność organizatora biennale, wzbogacając Kolekcję Sztuki Galerii Bielskiej BWA.

„Bielska Jesień” od 1995 roku odbywa się w cyklu biennale. Od 1999 roku wystawie konkursowej towarzyszy wystawa kuratorska, która ma na celu pokazać najistotniejsze zjawiska w polskim malarstwie w sposób problemowy. Takie zadanie spełnia kurator, który – mając dobrą orientację w sztuce współczesnej – potrafi wyłowić z szeregu zjawisk te najważniejsze.

Wystawom malarstwa tradycyjnie od kilku lat towarzyszą sesje naukowe, będące ich teoretycznym zapleczem, do których zapraszani są krytycy i teoretycy sztuki z całej Polski. Rolę promocyjną i dokumentacyjną pełni katalog, z tekstami o malarstwie, informacjami o artystach oraz reprodukcją jednej pracy każdego uczestnika.

„Bielska Jesień” oprócz ogromnego zainteresowania artystów, cieszy się dużą popularnością wśród widzów; każdą edycję konkursu ogląda w Bielsku-Białej ok. 2000 zwiedzających. Jedną z form współuczestnictwa widzów w wystawie jest konkurs dla publiczności na najlepszą pracę „Bielskiej Jesieni”.

 

INFORMACJE O STRONIE INTERNETOWEJ

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych edycji „Bielskiej Jesieni” znajdują się w zakładce: „edycje”.

W 40 okienkach, odpowiadających poszczególnym wystawom, zostały zamieszczone wszystkie dostępne dane zaczerpnięte głównie z katalogów wystaw, a także z materiałów archiwalnych Galerii.

Zostały w nich zawarte informacje dotyczące wielokrotnie zmieniającej się nazwy wydarzenia, terminu wystaw, miejsca ekspozycji poza Galerią (oprócz Galerii wystawa pokazywana była także w Muzeum Techniki), organizatorów i współorganizatorów, patronów medialnych, sponsorów. Wymienieni zostali wszyscy uczestnicy wystaw, podane są nazwiska jurorów i kuratorów. Przy każdej edycji wyszczególnieni zostali laureaci głównych nagród i wyróżnień wraz z wykazem nagrodzonych prac. Wyszczególnieni są także autorzy projektów graficznych (plakaty, katalogi), medali i statuetek oraz aranżacji ekspozycji. Opisane są katalogi towarzyszące poszczególnym wystawom, zamieszczona jest bibliografia odnosząca się do poszczególnych konkursów. Materiał ilustracyjny obejmuje: zdjęcie okładki katalogu, reprodukcje nagrodzonych prac, dokumentację ekspozycji oraz fotorelację z wernisażu (wybór).

Wykaz laureatów wszystkich konkursów znajduje się także w osobnej zakładce: „laureaci”.

 

Strona jest sukcesywnie aktualizowana, uzupełniana o zdjęcia prac i krótkie życiorysy artystów uczestniczących w kolejnych edycjach konkursów: Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”  i Wystaw Kuratorskich „Bielskiej Jesieni” (zakładki: „artyści” i „prace”).

Dotychczas, w ww. kategoriach, zostały opracowane dwie ostatnie edycje: Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” 2011 i 2009 oraz 7. Wystawa Kuratorska „Bielskiej Jesieni” pt. „Samozapłon”, z zaznaczeniem, kto był uczestnikiem danej wystawy. Dane te będą sukcesywnie uzupełniane.

 

Więcej informacji o wystawach kuratorskich znajduje się w zakładce „wystawy kuratorskie”.

 

***

Ponadto wyczerpujące informacje dotyczące trzech ostatnich edycji, zarówno wystaw kuratorskich, jak i biennale znajdują się na stronie Galerii Bielskiej BWA www.galeriabielska.pl w zakładce „konkursy/historia”.

 

 

W przypadku pytań, a także wątpliwości dotyczących informacji zamieszczonych na omawianej stronie,  należy kontaktować się z kuratorką „Bielskiej Jesieni” – Grażyną Cybulską; e-mail: bielskajesien@galeriabielska.pl, tel. 509 404 123.