Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Edycja 2017

2017 2017 2017 2017

     43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017
                            
  pod honorowym patronatem
                              Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                              wystawa: od 9 listopada do 31 grudnia 2017 roku
                              Galeria Bielska BWA
                              wernisaż: czwartek, 9 listopada 2017 roku o godz. 17.00

     Dofinansowano ze środków
                             Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Grażyna Cybulska – Kurator Biennale


Jury biennale:

Hanna Wróblewska – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki
Jerzy Kosałka
– artysta multimedialny, malarz, twórca sztuki site-specific; (przewodniczący)
Jerzy Truszkowski
– malarz, performer, kurator, krytyk sztuki
Ryszard Ziarkiewicz
– historyk sztuki, krytyk, kurator; założyciel, wydawca i redaktor naczelny „Magazynu Sztuki”
Agata Smalcerz
– historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

 

I ETAP KONKURSU

Pierwsze posiedzenie jury odbywało się w dniach od 1 do 4 czerwca 2017 roku, na podstawie przeglądu prac w postaci elektronicznej obejmującej 2.989 prac – przedstawionych na 4.268 fotografiach ukazujących obrazy i części składowe poliptyków oraz detale prac, nadesłanych przez 700 uczestników.

Jury do wystawy pokonkursowej  zakwalifikowano 194 prace autorstwa 69 artystów.

 

II ETAP KONKURSU

Do wystawy finałowej jury zakwalifikowało 69 artystów
(wszystkich artystów uczestniczących w I etapie)

Drugie posiedzenie jury odbyło się w dniach 19-20 września br.
Na podstawie oryginałów prac komisja dokonała wyboru obrazów na wystawę,
a także wybrała laureatów nagród i wyróżnień regulaminowych. Werdykt zostanie ogłoszony oficjalnie podczas otwarcia biennale w czwartek, 9 listopada 2017 roku o godz. 17.00.

Lista artystó biorących udział w wystawie finałowej:

Lena Achtelik, Justyna Adamczyk, Marta Antoniak, Karolina Balcer, Natalia Bażowska, Robert Bubel, Aleksandra Bujnowska, Monika Chlebek, Andrzej Cisowski, Michał Cygan, Karina Czernek, Rafał Czępiński, Dawid Czycz, Anna Demianiuk, Wiktor Dyndo, Olga Dziubak, Katarzyna Frankowska, Michał Frydrych, Barbara Gabryel, Karol Gawroński, Michał Gątarek, Rua Golba, Bartek Górny, Ksenia Gryckiewicz, Ado Hilka, Karolina Jabłońska, Marcin Jarych, Klaudia Ka, Małgorzata Kalinowska, Joanna Kaucz, Wojciech Kielar, Emilia Kina, Katarzyna Kmita, Tomasz Kołodziejczyk, Piotr Kotlicki, Mikołaj Kowalski, Dominika Kowynia, Sebastian Krok, Kamil Kukla, Katarzyna Kukuła, Tomasz Kwiatkowski, Magdalena Laskowska, Joanna Łańcucka, Agnieszka Łapka, Michał Minor, Małgorzata Mirga-Tas, Filip Moszant, Krzysztof Piętka, Julia Pilecka, Lech Polcyn, Marek Rachwalik, Małgorzata Rozenau, Magdalena Rucińska, Paulina Sanecka (Oborniki Śląskie), Jakub Słomkowski, Monika Smyła, Sylwester Stabryła, Jolanta Stachyra, Kamil Stańczak, Radek Szlęzak, Małgorzata Szyszkowska, Martyna Ścibior, Marcin Tas, Weronika Teplicka, Małgorzata Wielek-Mandrela, Jerzy Zajączkowski, Paulina Zalewska, Marcin Zawicki, Zuzanna Ziółkowska. 

 

Uzasadnienie jury:

 

„Jury w trosce o rzetelną ocenę  prac nadesłanych na konkurs, a także odpowiadając na potrzebę przedstawienia możliwe pełnego obrazu  aktualnego malarstwa, podjęło wszelkie starania, by wybierać  prace najlepsze i jednocześnie różnorodne stylistycznie i gatunkowo. 

 

Wśród twórców zakwalifikowanych do drugiego etapu są reprezentanci wszystkich najważniejszych trendów malarskich. Trzeba jednak podkreślić zdecydowaną przewagę propozycji szerokiego nurtu nowoczesnego, ekspresyjnego realizmu – w tym malarstwa posługującego się ironią, autorefleksją i poszukiwaniem uniwersalnych multikulturowych obrazów rzeczywistości. Ponadto, wśród prac  zakwalifikowanych do II etapu są dzieła reprezentujące nurt abstrakcji i nieliczne propozycje formalne i konceptualne.

 

Warto podkreślić liczną reprezentację młodych uczestników konkursu badających granice prywatności i autoekspresji, oraz twórców nieprofesjonalnych dopuszczonych do udziału w konkursie po już po raz trzeci. 

Podsumowując rezultaty I etapu konkursu zwraca uwagę przewaga nurtu figuratywnego w dwóch zróżnicowanych odsłonach: z jednej strony charakteryzująca się formalnym rozbuchaniem i manieryzmem, z drugiej stylistyka w tonie magiczno-akademickiego realizmu – zdyscyplinowana formalnie, opisowa, ale raczej skupiona na własnym, prywatnym świecie”.

 

 ***

Drugie posiedzenie jury odbędzie się 19 i 20 września br. Wówczas – już na podstawie oryginałów prac – zostaną podjęte ostatecznie decyzje o tym, które prace znajdą się na wystawie. Jury wybierze także laureatów nagród i wyróżnień regulaminowych. Werdykt zostanie ogłoszony oficjalnie podczas otwarcia biennale 9 listopada 2017 roku.

***

Po raz trzeci biennale odbywa się w nowej formule, która dopuszcza do konkursu zarówno absolwentów wyższych szkół artystycznych, jak i osoby, które nie mają takiego wykształcenia, lecz wykazują się aktywnością twórczą i dorobkiem. Na tegoroczne biennale spośród 700 artystów, akademickie wykształcenie w dziedzinie sztuki posiada 606 osób. W  ścisłym finale na 69 uczestników – troje nie posiada dyplomu uczelni artystycznej.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy mogli nadesłać od trzech do pięciu prac, a także zdjęcia ukazujące w zbliżeniu szczegóły i elementy składowe poliptyków. Łącznie przysłano blisko 4 500 zdjęć.

 

Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu: czwartek, 9 listopada 2017, godz. 17.00.

Oprowadzanie po wystawie przez jurorów biennale: piątek, 10 listopada, godz. 11.00


***

Regulamin 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017, zwanym dalej Bielską Jesienią.
 2. Organizatorem Bielskiej Jesieni jest Galeria Bielska BWA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 11,  wpisana do rejestru RIA nr 4/2012-2017, NIP 747-10-17-801 REGON 072342753,
  zwana dalej Organizatorem
 3. Bielska Jesień jest konkursem otwartym, przeznaczonym dla polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą. Kierowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą
  i dorobkiem, zwanych dalej Uczestnikami.
 4. Celem Bielskiej Jesieni jest przegląd i promocja polskiego malarstwa współczesnego.
 5. Na konkurs przyjmowane są prace wykonane w latach 2015–2017 (niezgłaszane do edycji konkursu Bielska Jesień 2015), w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, niebędące kopiami dzieł innych autorów, uprzednio nienagradzane i niewyróżniane na innych konkursach, będące własnością autora.
 6. Uczestnik może zgłosić minimum trzy, a maksymalnie pięć obrazów. Będą one poddane ocenie jury w dwóch etapach.
 7. Warunkiem przyjęcia prac do konkursu Bielska Jesień jest wniesienie bezzwrotnej opłaty w wysokości 70 zł. Uczestnicy mają prawo do odstąpienia od udziału w konkursie do 31 maja 2017 roku i zwrotu poniesionej opłaty wpisowej.
 8. Konkurs ma charakter dwustopniowy. Organizator powołuje jury, które w I etapie wybiera prace na podstawie fotografii zapisanych cyfrowo spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. W czasie drugiego posiedzenia jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających oczekiwań.
 9. Zdjęcia wszystkich obrazów prawidłowo zgłoszonych do Bielskiej Jesieni, niezależnie od wyborów jury, będą prezentowane w galerii internetowej na stronie Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 roku – z zastrzeżeniem punktu 12 regulaminu.
 10. Ogłoszony zostanie konkurs internetowy na wybór autora najciekawszych prac zgłoszonych do Bielskiej Jesieni 2017 i zamieszczonych w galerii internetowej.
 11. Planowany jest druk katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na wystawę przez jury. Każdy uczestnik wystawy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz katalogu.
 12. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w Bielskiej Jesieni oraz odesłane na koszt Uczestnika, bez zwrotu dokonanej wpłaty z tytułu uczestnictwa w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do udziału w konkursie nadesłanych prac,
  w szczególności jeżeli nadesłane prace mogłyby zostać uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące
  w Polsce przepisy prawa lub dobre obyczaje. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia prac o charakterze pornograficznym.
 13. Zgłoszenie pracy do Bielskiej Jesieni oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celach związanych z organizacją konkursu. Dane osobowe Uczestnika
  (w szczególności imię i nazwisko) zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą obowiązywać na każdym etapie Bielskiej Jesieni. Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji  może skutkować wykluczeniem z udziału w Bielskiej Jesieni.
 14. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
 15. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu do chwili oficjalnego podania ostatecznych wyników konkursu.

  I  ETAP KONKURSU
 16. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w I etapie konkursu polega na:
  –  rejestracji na stronie Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl
  –  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w tym załączeniu zdjęć prac i pliku z potwierdzeniem dowodu wpłaty.
  Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są do wypełnienia formularza zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie Bielskiej Jesieni.
 17. Uczestników konkursu obowiązuje opłata w wys. 70 zł jako udział w kosztach organizacyjnych, którą należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. 93 1240 4142 1111 0000 4825 7514. Dla uczestników dokonujących wpłaty z kont zagranicznych kwota wpisowego wynosi 25 Euro; należy ją wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. 93 1240 4142 1111 0000 4825 7514, KOD SWIFT: PKOPPLPW. W obu przypadkach w treści przekazu prosimy o podanie  nazwiska artysty, którego dotyczy przelew. Kopia dowodu wpłaty (fotografia, skan, plik PDF, nie większy niż 800 pikseli – szerokość) powinna być dołączona do zgłoszenia. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę wpisowe nie podlega zwrotowi.
 18. Po dokonaniu zgłoszenia na konkurs i przesłaniu zdjęć prac na stronę internetową Bielskiej Jesieni oryginały prac nie mogą podlegać jakimkolwiek zmianom. Konsekwencją niedopełnienia wymogu jest wykluczenie obrazu z konkursu.
 19. Zdjęcia wierne oryginałom prac powinny być zapisane cyfrowo w formie plików JPG o parametrach: szer. minimalna 1024 pikseli, przestrzeń barw RGB, wielkość pliku do 1 MB. Jeśli charakter pracy wymaga pokazania części składowych (poliptyki), można dołączyć dodatkowe zdjęcia, jednak łączna ilość zdjęć w zgłoszeniu nie może przekroczyć 10.

          Każde zdjęcie powinno być podpisane wg następującego wzoru:
          nazwisko_pierwsza litera imienia_tytuł_rok powstania
          (np. kowalski_j_pejzaz_morski_2017).
          Niedopuszczalne jest używanie w nazwie pliku znaków
          diakrytycznych, spacji ani znaków innych niż podkreślnik ( _ ).
          Nazwa pliku powinna składać się maksymalnie z 50 znaków. Jeśli tytuł jest
          dłuższy, należy zastosować wersję skróconą tytułu.
          Pełna lista zgłoszonych prac wg wzoru:
          tytuł, rok powstania, technika i podłoże, wymiary w cm
          (najpierw wysokość), powinna znaleźć się w polu tekstowym formularza
          zgłoszeniowego. Prace bez tytułu
          powinny być ponumerowane (np. Jan Kowalski,
          Bez tytułu 1, 2017, olej, płótno, 100 x 200 cm).

    20. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu od trzech do pięciu prac
          (obrazów pojedynczych lub poliptyków); format nie jest ograniczony.
          Ze względów technicznych krótszy bok  jednego modułu nie może
          przekraczać 2 m. W przypadku prac składających się z kilku elementów
          jury może wybrać do prezentacji tylko fragment.
    21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do konkursu
          prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.
    22. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi
          niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej
          licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na
          korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy – do celów związanych
          z organizacją Bielskiej Jesieni, jej promocją oraz realizacją wystaw
          pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących:
          – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką
          nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
          reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
          – w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie,
          wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci
          Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą
          sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie
          w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
          przez siebie wybranym.
    23. Z dniem 1 czerwca 2017 roku fotografie wszystkich prawidłowo zgłoszonych
          prac zostaną zamieszczone w galerii internetowej na stronie Bielskiej Jesieni.
          Opublikowane zostaną zasady głosowania w konkursie internetowym na wybór
          autora najciekawszych prac zgłoszonych do Bielskiej Jesieni 2017
          i dostępnych w galerii internetowej.
          Prace artysty, który zdobędzie największą ilość głosów, będą promowane
          na stronach internetowych Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl
          i Galerii: www.galeriabielska.pl
          Informacja o zwycięzcy będzie upowszechniana w mediach.
          Wyniki głosowania internautów zostaną ogłoszone 20 września 2017 roku.

II ETAP KONKURSU

    24. Informacje o zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu zostaną zamieszczone
          na stronie Galerii i stronie Bielskiej Jesieni 5 czerwca 2017 roku.
    25. Oryginały prac wybranych na podstawie wersji elektronicznej do II etapu
          Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć na własny koszt na adres
          Organizatora do dnia 16 września 2017 roku.
    26. Dostarczone prace powinny być wyposażone w niezbędne elementy
          umożliwiające ich montaż i ekspozycję.
    27. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu konkursu zobowiązani są do
          dostarczenia do 30 czerwca 2017 roku fotografii prac oraz swojego zdjęcia
          portretowego zapisanych cyfrowo w formie plików JPG w rozdzielczości 300
          DPI, o wielkości nie większej niż 1,5 MB, przeznaczonych do wykorzystania
          w drukach i do promocji Bielskiej Jesieni, na adres
          bielskajesien@galeriabielska.pl
    28. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
          w czasie transportu; odpowiednie zabezpieczenie i ewentualne ubezpieczenie
          prac spoczywa na Uczestnikach.
    29. Oryginały dostarczanych Organizatorowi prac należy opisać na odwrocie
          tak samo jak w polu tekstowym karty zgłoszeniowej.
    30. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie
          nadesłanych oryginałów. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych
          podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających ich
          oczekiwań.
    31. Decyzje jury o zakwalifikowaniu prac do wystawy pokonkursowej
          są ostateczne.
    32. Lista artystów uczestniczących w wystawie pokonkursowej zostanie ogłoszona
          na stronie internetowej Galerii i Bielskiej Jesieni 25 września 2017 roku.

WYSTAWA I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

    33. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Galerii Bielskiej BWA
          w terminie od 9 listopada do 31 grudnia 2017 roku.
    34. Podczas wernisażu w dniu 9 listopada 2017 roku nastąpi ogłoszenie wyników
          konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz prezentacja katalogu.
    35. Wystawie towarzyszyć będzie otwarte dla widzów oprowadzanie przez jurorów
          po wystawie i panel dyskusyjny z udziałem artystów
          – w sobotę, 10 listopada 2017 roku o godz. 11.00.
   36. Prace biorące udział w wystawie oraz prace niezakwalifikowane w II etapie
         do wystawy pokonkursowej należy odebrać najpóźniej do 31 stycznia 2018 r.
         Można je odbierać osobiście (czy też za okazaniem upoważnienia)
         lub będą odsyłane na koszt autora na adres podany w karcie zgłoszenia.
   37. Nieodebranie obrazów do 28 lutego 2018 roku, traktowane będzie przez
         organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu
         Cywilnego). Obrazy porzucone przejdą na własność Galerii Bielskiej BWA
         i będą mogły być odsprzedane osobom trzecim.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Przewidywana pula nagród i wyróżnień – 70.000 zł

NAGRODY REGULAMINOWE

Grand Prix – 30.000 zł
(ostateczna wysokość Grand Prix zostanie opublikowana po ogłoszeniu decyzji Ministerstwa Kultury
 i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ufundowania nagrody)

II Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego – 20.000 zł

III Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej – 10.000 zł

Artysta uhonorowany Grand Prix otrzyma także Nagrodę Dyrektora Galerii Bielskiej BWA w postaci wystawy indywidualnej w Galerii Bielskiej BWA.

WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE (finansowe)

Wyróżnienia przyznaje jury; fundatorami są sponsorzy.

Zaplanowanych jest pięć wyróżnień po 2.000 zł

Przyznawane będą także pozaregulaminowe wyróżnienia patronów medialnych.

Prace nagrodzone Grand Prix, II i III Nagrodą przechodzą na własność Galerii na podstawie umowy darowizny, wzbogacając Kolekcję Sztuki Galerii Bielskiej BWA (w przypadku, kiedy nagrodzony jest cały zestaw prac, artysta przekazuje do Galerii jeden obraz wybrany przez Organizatora).

Organizator zastrzega, że jury Bielskiej Jesieni może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać nagrody dodatkowe.

TERMINARZ BIELSKIEJ JESIENI

1 lutego – 30 kwietnia 2017 roku – przyjmowanie zgłoszeń, wyłącznie w wersji online
31 maja 2017 roku – ostateczny termin odstąpienia od udziału w Bielskiej Jesieni
1 czerwca – 31 grudnia 2017 roku – prezentacja zgłoszonych prac w galerii internetowej

Do 5 czerwca 2017 roku – decyzja jury o zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu
Do 30 czerwca 2017 roku – nadesłanie fotografii prac zakwalifikowanych do II etapu oraz zdjęcia portretowego zapisanych cyfrowo w formie plików JPG w rozdzielczości 300 DPI, o wielkości nie większej niż 1,5 MB

Do 16 września 2017 roku – dostarczenie oryginałów prac do II etapu

1 czerwca – 16 września 2017 roku – głosowanie internautów na autora najciekawszych prac zgłoszonych do konkursu

20 września 2017 roku – ogłoszenie wyników głosowania w konkursie dla internautów

25 września 2017 roku – ogłoszenie listy uczestników i prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej

9 listopada 2017 roku – otwarcie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień, prezentacja katalogu

10 listopada 2017 roku, godz. 11.00 – otwarte dla widzów oprowadzanie przez jurorów po wystawie oraz panel dyskusyjny z udziałem artystów

Do 31 stycznia 2018 roku – odbiór prac zakwalifikowanych do II etapu Bielskiej Jesieni

Do 28 lutego 2018 roku – ostateczny odbiór prac. Nieodebranie obrazów do 28 lutego 2018 roku traktowane będzie przez organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego).

 

ORGANIZATOR 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017

Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks: +48 33 812 58 61; 33 812 41 19
Strona internetowa Galerii: www.galeriabielska.pl
Strona internetowa Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl
Dyrektor Galerii Bielskiej BWA – Agata Smalcerz
Kurator 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 – Grażyna Cybulska
e-mail: bielskajesien@galeriabielska.pl
tel. 509 404 123